Gå til hovedindhold

Aktiviteter

Aktiviteter året rundt…

Planlagte  aktiviteter

Vi har på Godset en aktivitetsoversigt, som du kan få med hjem eller hente her på følgende link. (LINK) Hvert år planlægger vi faste aktiviteter, som er i ferier, aftener og weekender. Det betyder, at I der hjemme allerede ved årets start har et overblik over hvilke store aktiviteter, der er i klubben hele året. Det er alt fra computerovernatning, kolonier, festivaler, klubkonkurrencer, fester, sportsaktiviteter, ture ud af huset osv... Det er vigtigt for os at du har muligheden for at planlægge din fritid sammen med dine forældre.

Hverdag

I hverdagen har vores alm. aktiviteter åbent. Det er alt fra pasning af kaniner, fodbold, pc, cafe, kreativt værksted, kortspil, leg, hoppepude, bumperballs, fodtennis, løbehjul, ps4, billard osv.

Det vil vi reklamere med på Godset, Facebook, Instagram og Snapchat og Tabulex for din forældre. Det er vigtigt at du og dine forældre selv er opmærksomme på hvilke aktiviteter vi i klubben. I er altid velkommen til at kontakte klubben på 43694516 eller skrive til os på micj@greve.dk og ahs@greve.dk.

Praktikbeskrivelse

Børne- og Ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

Gældende fra 2019 til 2022


Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats
Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan
Vi ser potentialet i alle børn og unge

GREVE KOMMUNE

Rådhusholmen 10
2670 Greve
https://www.greve.dk/

Indledning:

I denne politik præsenterer Byrådet Greve Kommunes rammer og retning for et sammenhængende børne- og ungeliv. Børne- og Ungepolitikken viser hvilke værdier og effekter, vi arbejder med på området.
Den er retningsgivende for, hvordan vi tilrettelægger og prioriterer de ressourcer, der er til rådighed.

Børne- og Ungepolitikken er for alle kommunens børn og unge fra 0-18 år uanset deres forudsætninger som for eksempel en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
I Greve Kommune mener vi, at et godt børneliv og ungeliv er værdifuldt i sig selv samtidig med, at det er grundlaget for et meningsfuldt voksenliv.
Børn og unge skal opleve tryghed og omsorg, og vi skal udfordre og motivere dem til at udvikle sig. Vi skal skabe opvækstbetingelser, så børn og unge i Greve Kommune uanset forudsætninger rustes så godt som muligt til at mestre deres eget liv som voksne og til at blive selvforsørgende.
Med politikken understreger vi, at familien og kommunen har et fælles ansvar og arbejder sammen om at skabe gode og udfordrende rammer for alle børn og unge. Vi skal tilbyde en sammenhængende indsats, der bygger på et helhedsorienteret syn på trivsel, læring og dannelse.
Med Børne- og Ungepolitikken lever Greve Kommune op til Servicelovens krav om en sammenhængende Børne- og Ungepolitik, og vi binder generelle, forebyggende og målrettede indsatser sammen på tværs af lovområder.
Formålet med Børne- og Ungepolitikken er også at sikre en sammenhængende indsats i overgangene i løbet af børne- og ungelivet og til voksenlivet. Kommunen har samtidig det fornødne beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling, som er målrettet børn og unge med et særligt behov.
Børne- og Ungepolitikken sætter rammen om børn og unges opvækst og dagligdag med følgende temaer:

• Familien og Netværk
• Trivsel og Tryghed
• Dannelse og Fællesskaber
• Leg og Læring

2

Vision
Børn og unge i Greve Kommune trives, udfolder deres læringspotentialer og dannes. De indgår i fællesskaber, som skaber trivsel, og de evner at bidrage til andres trivsel. Unge i Greve Kommune er aktive medborgere, der kan begå sig i et globaliseret samfund. De udfolder egne potentialer i uddannelse, fritid og i job. De danner netværk og udvikler kompetencer til at indgå i voksenlivet.

Grundlæggende værdier
Greve Kommunes arbejde med børn, unge og deres familier bygger på en grundlæggende forståelse af, at:

• Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats
Det betyder, at Greve Kommune tilbyder en tidlig, forbyggende og nær indsats, baseret på et fælles tværfagligt ansvar med inddragelse af forældrene og netværket omkring barnet og den unge

• Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan
Det betyder, at vi i samarbejde med familien skaber lærings- og fritidsmiljøer, der udvikler og udfordrer børn og unge uanset deres udgangspunkt

• Vi ser potentialet i alle børn og unge
Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, der understøtter, at børn, unge og deres familier kan bygge videre på de ressourcer, som de har

3

Familie og Netværk
Forældre er de vigtigste i børns og unges liv. Forældrene er ansvarlige for deres børns liv, indtil de fylder 18 år, og i Greve Kommune arbejder vi ud fra, at børn og deres forældre hører sammen. Hvis børn og unge er i vanskeligheder, er det forældrene og netværket samt, ved behov fagprofessionelle, der skal samarbejde om en løsning. Når Greve Kommune hjælper familier sker det med afsæt i familiens ressourcer og opfattelse af egen situation, og vi møder familiernes holdninger og normer professionelt.

Derfor arbejder vi i Greve Kommune for:

• At familier bliver understøttet i selv at kunne varetage deres børns og unge behov
• At børn og unge oplever en sammenhæng i alle tværfaglige indsatser med fokus på denenkeltes behov
• At der er en vifte af tilbud til børn og unge, der både imødekommer fællesskabets og individuelle behov

Trivsel og Tryghed

Tryghed er vigtigt for børn og unges trivsel og deres mulighed for at kunne indgå i læringsmiljøer. Børn og unge skal mødes af voksne, andre børn og unge på en anerkendende måde, så alle kan udvikle selvværd og selvtillid. Når børn og unge er i trygge omgivelser og har gode relationer, trives de bedst. Børn, unge og de voksne omkring dem skal have nem adgang til vejledning og rådgivning, når de har behov for det. I Greve Kommune støttes børn og unge tidligt og tæt på nærmiljøet, ud fra et princip om, at hjælp skal være forebyggende og så lidt indgribende som muligt. Tryghed er vigtig, når børn og unge færdes i kommunen. Forebyggelse af kriminalitet er en prioritet i Greve Kommune, hvor vi arbejder med kriminalitetsudfordringer ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Derfor arbejder vi i Greve Kommune for, at alle børn og unge:

• Får den omsorg, de har brug for både hjemme og i alle Greve Kommunes institutioner og foreninger
• Kan være sig selv, respektere andre og indgå i en kultur, der forebygger mobning både i lokale miljøer og på de sociale medier
• Møder en tidlig og sammenhængende indsats
• Indgår i ligeværdige relationer uanset forudsætninger

4

Dannelse og Fællesskaber

Dannelse er barnets og den unges måde at bruge det, som de har lært til at møde verden med omtanke og nysgerrighed. Vores børn og unge skal opleve, forstå og respektere forskelligheder og behandle hinanden godt. At have venskaber er en stor ressource, og børn og unge er ofte betydningsfulde rollemodeller for hinanden. Børn og unge i Greve Kommune skal kunne agere aktivt og kritisk i en digital hverdag og kunne kommunikere med empati og forståelse. Børn og unge skal have medindflydelse på deres egen hverdag med omtanke for naturen og miljøet, og de skal mærke, at vi voksne bliver inspireret af deres tanker og ideer.

Derfor arbejder vi i Greve Kommune for, at alle børn og unge:

• Anerkender hinanden ved at kunne lytte, løse konflikter, danne venskaber og hjælpe hinanden
• Deltager i meningsfulde fællesskaber i kommunens institutioner og i deres fritid uanset deres forudsætninger
• Har mulighed for at deltage aktivt i de fællesskaber, som de er en del af, fx i klassen, i fritidstilbud eller gennem foreningsliv og frivilligt arbejde
• Helt fra de yngste år har medindflydelse på og over tid medansvar for deres hverdag

Leg og Læring

Leg har en værdi i sig selv og skal være en del af alle børns og unges dagligdag. Læring forstår vi bredt, som den viden og de evner børn og unge får fx gennem leg, relationer og faglige udfordringer. Læringsmiljøer i alle kommunens institutioner skal styrke børns og unges nysgerrighed og udfordre alle - også dem med særlige behov og særlige talenter. Læringsmiljøer i fritids- og kulturinstitutioner og samarbejde med lokale virksomheder kan inspirere og motivere børn og unge og styrke en naturlig tilknytning til Greve Kommune. Vi har fokus på barnets og den unges udvikling, så børn og unge gennem legende læringsmiljøer har mulighed for at blive så dygtige, som de kan, uanset deres udgangspunkt.

Derfor arbejder vi i Greve Kommune for, at alle børn og unge:

• Har en legende og nysgerrig tilgang, som med alderen giver kreative kompetencer
• Har mulighed for at lære på forskellig vis
• Lærer gennem tidssvarende og varierede læringsmiljøer
• Bliver motiveret til at fortsætte i uddannelse eller beskæftigelse

5

6
Ønskede effekter for ungeliv:
Ønskede effekter
Børne- og Ungepolitikkens ønskede effekter skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker; som blandt andet har ønskede effekter for børneliv og ungeliv indenfor sundhed, psykiatri, beskæftigelse,
integration og fritid.
• Flere børn udvikler fra de er helt små et alderssvarende sprog, og en alderssvarende motorisk udvikling som grundlag for fortsat udvikling
• Der er faglig progression for alle børn uanset deres forudsætninger

• Alle børn i sårbare positioner får en tidlig, sammenhængende indsats

• Alle børn deltager i og bidrager til sociale fællesskaber
• Der er faglig progression for alle unge uanset deres forudsætninger

• Flere unge deltager aktivt i sociale fællesskaber i uddannelses- eller fritidssammenhænge
• Trivslen for unge i udskolingen skal øges

Børneliv

Ungeliv

Børne- & Ungepolitik