Praktikbeskrivelse
PRAKTIKBESKRIVELSE

2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele:

  1. Beskrivelse af praktikstedet
  2. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument). Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den videregives til professionshøjskolen).

A. Beskrivelse af praktikstedet

Skriv i de hvide felter nedenfor

Institutionens navn:

Klub Godset

Adresse:

Godsvej 101, 4030 Greve

Tlf.:

43694516

E-mailadresse:

micj@greve.dk

Hjemmesideadresse:

www.Godset.greve.dk

Åbningstider:

Man.+ tors. 12.30 – 21, tirs.+ ons. 12.30-22, fre. 12.30-17

Institutionsleder:

Michala Johansen

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet.

DagtilbudspædagogikSkole- og fritidspædagogikSocial- og specialpædagogikFysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet).

Godset ligger på den gamle Hundige skole fra 1920 med gode udendørs faciliteter.

Antal børn/unge/voksne:

300

Aldersgruppe:

9-18 år

Beskrivelse af målgruppen:

Børn og unge tilhørende Greve Nord skoler og bebyggelse.

Indsatsområder/aktuelle projekter:

Kerneopgaven: Vi ruster mangfoldige børn til voksenlivet.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Det pædagogiske grundlag på Klub Godset.

Klub Godset ligger i et område hvor der er to store sociale boligbyggerier og flere parcelhuskvarterer.

Klub Godset modtager primært børn fra 3 kommunale skoler, 2 private skoler i Greve, samt Ishøj og andre kommuner. Desuden modtager Klub Godset børn, som går på specialskoler, bofællesskaber og skoler uden for Greve kommune.

Personalet arbejder bevidst med JTI-typer og ved hvor de har deres stærke og svage sider. Alle arbejder med det udgangspunkt, at der er plads til alle og børn og unges trivsel og udvikling.

På baggrund af børne- og ungepolitikken 2010-2014 (er forlænget) i Greve kommune, har personalet udarbejdet Kerneopgaven og de 3 værdier, som er de grundlæggende pædagogiske tanker i arbejdet.

Kerneopgave på Klub Godset er…

Vi ruster mangfoldige børn til voksenlivet

”Gennem vores faglighed, forskelligheder og med humor, samarbejder vi med børn og forældre, i at støtte de unge i deres udvikling mod selvstændighed. Vi tilbyder rammer, hvor der er plads til alle, ved hjælp af relationer og fællesskaber på tværs, sådan at de rustes til voksenlivet”.

De 3 værdier er følgende:

Tryghed, Demokrati og Relation kan ses i hverdagen i arbejdet med børnene og de unge. De er hængt synligt i Klubben, sådan at både personale, børn og forældre kan læse dem.

Vi vil gennem rummelighed, relationer, inspiration og udvikling giver vi børnene redskaber til selvstændighed.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Godset samarbejder med: Børn, forældre, klubber, skoler, SFO’er, daginst., ældreplejen, frivillighedscenteret, Politiet, boligselskaber, Waves, biblioteket, gadeteam, familierådgivere, børn og unge rådgivere, psykologer,

Personalegruppens sammensætning:

Alle nationaliteter, køn og alder.

Praktikvejleders kvalifikationer:

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de forskellige kvalifikationer.

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau)Andet/andre uddannelserForbesøgets tilrettelæggelse:

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget?

· Den studerendes forberedelse til forbesøget.· Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan.· Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start.· Introduktion til praktikstedet.· Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.· Praktikstedets forventninger til den studerende.· Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt uddannelsesplan og formulering af læringsmål.

· Den studerendes mødeplan.Planlægning af de første dage på praktikstedet:

· Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og stedets kultur.Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse med:

· praktikudtalelse· Afsluttende prøve

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet.Dato for sidste revidering:B. Uddannelsesplan for første praktikperiode

Tema: Pædagogens praksis

Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om……

Færdighedsmål: Den studerende kan…..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette?

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Anbefalet litteratur:

Særlige informationer om 1. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?Den studerendes placering på praktikstedet

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?Studerendes læringsmål for 1. praktikperiodeStuderendes navn:

Praktikvejleders navn:

Studerendes studienr:

Praktikvejleders mail:

Studerendes klasse:

Praktiksted:

Uddannelsessted:

Tlf. til praktikvejleder:Læringsmål 1

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.Læringsmål 2

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

Læringsmål 3

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

Læringsmål 4

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

Praktikvejleders generelle kommentarer

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet.

Dato for udtalelse