Medarbejdere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

Gældende fra 2019 til 2022

Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele:

 

  1. Beskrivelse af praktikstedet
  2. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument). Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den videregives til professionshøjskolen).

 

A. Beskrivelse af praktikstedet

Institutionens navn:

Klub Godset

Adresse:

Godsvej 101, 4030 Greve

Tlf.:

43694516

E-mailadresse:

micj@greve.dk og ahs@greve.dk

Hjemmesideadresse:

www.Godset.greve.dk

Åbningstider:

Man.+ tors. 12.30–20, tirs.+ ons. 12.30-21, fre. 12.30-17

Institutionsleder:

Leder Michala Johansen og Souschef Ahmet Sahin

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet.

Dagtilbudspædagogik

X

Skole- og fritidspædagogik

X

Social- og special pædagogik

X

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet).

Klub Godset ligger på den gamle Hundige skole fra 1920 med gode udendørs faciliteter.

Antal børn/unge/voksne:

300

Aldersgruppe:

9-18 år

Beskrivelse af målgruppen:

Børn og unge tilhørende Greve Nord skoler og bebyggelse.

Indsatsområder/aktuelle projekter:

Kerneopgaven: Vi ruster mangfoldige børn til voksenlivet.

 

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Det pædagogiske grundlag på Klub Godset.

Klub Godset ligger i et område hvor der er to store sociale boligbyggerier og flere parcelhuskvarterer.

Klub Godset modtager primært børn fra 2 kommunale skoler, 2 private skoler i Greve. Desuden modtager Klub Godset børn, som går på specialskoler, bofællesskaber og skoler udenfor/i Greve kommune.

Personalet arbejder bevidst med JTI-typer og ved hvor de har deres stærke og svage sider. Alle arbejder med det udgangspunkt, at der er plads til alle samt børn og unges trivsel og udvikling.

På baggrund af børne- og ungepolitikken i Greve kommune, har personalet udarbejdet Kerneopgaven og de 3 værdier, som er de grundlæggende pædagogiske tanker i arbejdet.

Kerneopgave på Klub Godset er…

Vi ruster mangfoldige børn til voksenlivet

”Gennem vores faglighed, forskelligheder og med humor, samarbejder vi med børn og forældre, i at støtte de unge i deres udvikling mod selvstændighed. Vi tilbyder rammer, hvor der er plads til alle, ved hjælp af relationer og fællesskaber på tværs, sådan at de rustes til voksenlivet”.

De 3 værdier er følgende:

Tryghed, Demokrati og Relation kan ses i hverdagen i arbejdet med børnene og de unge. De er hængt synligt i Klubben, sådan at både personale, børn og forældre kan læse dem.

Vi vil gennem rummelighed, relationer, inspiration og udvikling giver vi børnene redskaber til selvstændighed.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Klub Godset samarbejder med:

Børn, forældre, klubber, skoler, SFO’er, daginstitutioner, ældreplejen, frivillighedscenteret, Politiet, boligselskaber, centeret Waves, biblioteket, gadeteam, familierådgivere, børn og unge rådgivere, psykologer,

Personalegruppens sammensætning:

Alle nationaliteter, køn og alder.

Praktikvejleders kvalifikationer:

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de forskellige kvalifikationer.

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)

 

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau)

 

Andet/andre uddannelser

X

Forbesøgets tilrettelæggelse:

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget?

Den studerende ringer som den første til Klub Godset. Så aftaler vi besøgs dato. Ved besøget kan den studerende vælge at blive vist rundt og få den store gennemgang eller vente til opstartsdagen. Desuden bliver det aftalt, hvordan

 

Den studerendes forberedelse til forbesøget. Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan. Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start.

Introduktion til praktikstedet. Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.· Praktikstedets forventninger til den studerende. Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt uddannelsesplan og formulering af læringsmål. Den studerendes mødeplan.

den studerendes mødeplan skal være. To aftener og mødetid kl. 12.30 hver dag.

Første dag skrives der under på tavshedserklæring og børneattest.

Desuden får den studerende adgang til eget skab og nøgle til klubben.

De første dage bliver videns-, færdigheds og kompetencemål samt uddannelsesplan og formulering af læringsmål drøftet.

Den studerende deltager i P-mødet og har sit eget punkt på hver gang der er møde.

Planlægning af de første dage på praktikstedet:

Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og stedets kultur.

Den studerende får udleveret fysisk materiale om stedet samt aftaler og politikker.

Resten kan læses på hjemmesiden.

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse med:

Praktikudtalelse og afsluttende prøve Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet.

Den studerende har vejledning 1 time hver uge og mere hvis behovet er der. Det er Ahmet Sahin der er Praktikvejleder.

Dato for sidste revidering:

11.11.2019

 

 

Uddannelsesplan for første praktikperiode

Tema: Pædagogens praksis

Kompetencemål: Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om……

Færdighedsmål: Den studerende kan…..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i pædagogernes praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi ift. videns- og færdighedsmålene?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette?

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om

 

 

herunder om pædagogiske metoders effekter,

effekten af forskellige pædagogiske metoder,

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

 

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

 

Anbefalet litteratur: Litteratur om unge, relationer og fælles tredje.

Særlige informationer om 1. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

 

I hverdagen er arbejdstiden mellem kl. 12.30 – 21. Til P-mødet om fredagen er det fra kl. 10-12.30. Der kan forekomme aftenarbejde om fredagen også.

Den studerendes placering på praktikstedet

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

 

Klub Godset – Hele klubben, den studerende skal prøve det hele.

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

Der vil være vejledning 1 time hver uge i perioden og mere hvis der er behov for det. Der vil være fokus på læringsmål og opgaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Studerendes navn:

 

 

Praktikvejleders navn:

Ahmet Sahin

Studerendes studienr:

 

Praktikvejleders mail:

ahs@greve.dk

Studerendes klasse:

 

Praktiksted:

Klub Godset

Uddannelsessted:

 

Tlf. til praktikvejleder:

43694516

 

 

Læringsmål 1

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 2

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

Læringsmål 3

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

Læringsmål 4

Hvad:

Hvorfor:

Hvordan (metoder):

 

 

 

 

 

Praktikvejleders generelle kommentarer

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet.

 

Dato for udtalelse